ALLES OVER HYPOTHEKEN

Vragen Over Diverse Hypotheken?

De belangrijkste termen op het gebied van hypotheken kun je hieronder vinden. Heb je een term die hier niet tussen staat? Neem gerust contact met ons op.

Hypotheek woordenboek

Belangrijke termen

Aankoopsom

Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract. Dit kan verschillen van de taxatiewaarde.

Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheekvorm waarover gedurende de looptijd wel rente maar geen aflossing wordt betaald. U lost pas af aan het einde van de looptijd of bij verkoop van uw woning.

Afsluitprovisie

Het bedrag dat banken en financieringsinstellingen voor de beschikbaarstelling van een hypothecaire lening in rekening brengen. Meestal is dit een klein percentage van het hypotheekbedrag. De afsluitprovisie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Boetebeding

Wanneer u meer aflost dan met de geldverstrekker is overeengekomen, kan uw geldverstrekker hiervoor extra kosten in rekening brengen. Gaat het om een verhuizing naar een andere koopwoning, dan ziet de geldverstrekker meestal af van deze ”boete”.

Eigen woningforfait

Het door de fiscus vastgestelde bedrag dat u zou ontvangen als u uw eigen woning zou verhuren. Dit wordt bij uw inkomen opgeteld voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Erfpachtcanon

Een bedrag dat jaarlijks in rekening wordt gebracht, meestal door de gemeente, voor de huur van de grond waarop een woning staat.

Executiewaarde

De geschatte waarde van het onderpand bij gedwongen verkoop. Dit bedrag is doorgaans lager dan de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde dient door een beëdigd onroerend goedtaxateur te worden vastgesteld. Dit bedraagt over het algemeen 85% van de vrije verkoopwaarde.

Hypotheek

Een lening met een onroerend goed (woning inclusief grond) als onderpand. Daarmee krijgt de geldgever zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.

Hypotheekakte

De condities waarop de hypotheek wordt gesloten, worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. De inschrijving wordt verzorgd door de notaris.

Hypotheekgever

De eigenaar die zijn woning als onderpand inbrengt.

Hypotheeknemer

Degene die de onroerende zaak als onderpand voor de geldlening aanvaardt, dit is meestal de bank.

Hypotheeksom

Het bedrag dat u leent en waarvoor het huis als zekerheid dient.

Looptijd

De periode waarbinnen een lening moet worden afgelost. Meestal bedraagt deze 30 jaar.

Kosten Koper (k.k.)

Bij de aankoop komen, naast de prijs van het huis tevens voor rekening van de koper: notariskosten, kosten van de transportakte, overdrachtsbelasting en kosten van de inschrijving in de kadastrale registers. ”Kosten Koper” is gebruikelijk bij de verkoop van bestaande woningen (zie ook: Vrij-op-naam).

Kadaster

Een overheidslichaam dat het eigendom van onroerend goed in Nederland registreert.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Indien u aan bepaalde normen voldoet, staat een geprivatiseerd waarborgfonds garant voor het nakomen van uw betalingen in verband met de hypotheek. Hiermee kan doorgaans tegen een relatief lager rentetarief worden geleend. Nationale Hypotheek Garantie vervangt de oude regeling van gemeentegarantie. Maximaal € 200.000,–.

Netto maandlast

Het bedrag aan premie, aflossing en rente dat per maand wordt betaald, na verrekening van fiscale aftrek en eigenwoningforfait.

Vrije verkoopwaarde

De waarde die een huis heeft als het in een normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht.

Vrij-op-naam (v.o.n.)

Bij ’vrij op naam’ zijn de overdrachtskosten voor rekening van de verkoper. ’Vrij op naam’ is gebruikelijk in de nieuwbouw. Let wel: hieronder vallen niet de financieringskosten.

Taxatiewaarde

De waarde van een huis zoals deze is vastgesteld door een makelaar/taxateur, die rekening houdt met de markt en de omgeving.

Taxatierapport

Rapport waarin een makelaar/taxateur de waarde van een onroerende zaak aangeeft. Hierdoor is het voor geldverstrekkers mogelijk om vast te stellen of de waarde van de onroerende zaak voldoende is om de lening te dekken.

Onroerende zaak belasting

De belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van het huis (voorheen onroerend goed belasting).

Nominale en reële rente

De nominale rente is de rente die de meeste geldverstrekkers in hun advertenties noemen. De reële rente ligt doorgaans hoger. In de reële renteberekening wordt namelijk niet alleen rekening gehouden met de nominale rente, maar ook met een aantal andere zaken zoals de afsluitprovisie, de aflossingsfrequentie (per maand, per kwartaal, etc.) en het moment waarop de aflossing wordt afgeboekt.

Contact

Via het contactformulier

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.